Община Козлодуй обяви прием на документи за финансиране на двама студенти

Община Козлодуй обяви прием на документи за финансиране на двама студенти

Община Козлодуй обявява прием на документи за финансиране на двама студенти, записани редовно обучение за академичната учебна 2022/2023 г.

Професионални направления и специалности, за които ще се осигурява финансиране чрез стипендии:

 • Направление „Здравни грижи”, Специалности: „Акушерка”, „Лекарски асистент” или „Медицинска сестра”;
 • Направление „Педагогика”, Специалности: „Педагогика на обучението по математика и информатика”; „Педагогика на обучението по математика, информатика и информационни технологии”; „Педагогика на обучението по химия и физика” или „Педагогика на обучението по български език и чужд (английски) език”.

Изисквания за кандидатстване:

 • Адресна регистрация по постоянен адрес в едно от населените места на територията на община Козлодуй (Козлодуй или селата Хърлец, Гложене, Бутан и Крива бара) към датата на подаване на заявлението;
 • Приети са за академичната учебна 2022/2023 г., за обучение във висше учебно заведение, акредитирано от Националната агенция по оценяване и акредитация по обявените специалности/професионални направления;
 • Социално слаби студенти, с общ успех от дипломата за средно образование – не по-нисък от 4,50, на които месечният доход на член от семейството да не надхвърля размера на установената за страната минимална работна заплата;
 • Студенти – сираци и полусираци, които имат общ успех от дипломата за средно образование не по-нисък от 4,50.

Критерии за класиране:

 • Ако няколко кандидати едновременно отговарят на условията за финансиране, се класира този, който е с по-висок общ успех от дипломата за завършено средно образование;
 • Класирането се извършва от комисия, определена със заповед на кмета на община Козлодуй.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (по образец – Приложение № 1);
 • Копие от Диплома за средно образование;
 • Уверение от Учебен отдел на висшето учебно заведение, от което е видно, че студентът се е записал в професионални направления и по обявените специалности;
 • Заверено копие от студентска книжка, от което е виден успехът за предходната година (важи за студенти след завършен първи курс);
 • Удостоверение за постоянен адрес (издава се служебно);
 • Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки (издава се служебно), в което е указан броят на членовете на семейството и постоянният им адрес;
 • Удостоверения (служебни бележки), в които са указани доходите през предходните 12 месеца на членовете на семейството или на кандидатстващия студент.

Брой студенти, за които ще се осигурява финансиране чрез стипендии:

 • 1 студент: Област „Здравеопазване и спорт”, Направление „Здравни грижи”, Специалности: „Акушерка”, „Лекарски асистент” или „Медицинска сестра”;
 • 1 студент: Област „Педагогически науки”, Направление „Педагогика”, Специалности: „Педагогика на обучението по математика и информатика”; „Педагогика на обучението по математика, информатика и информационни технологии”; „Педагогика на обучението по химия и физика” или „Педагогика на обучението по български език и чужд (английски) език”.

Подаване на документи:

 • В срок до 2-ри септември (включително)  кандидатите могат да подават Заявление до кмета на общината по утвърден образец (Приложение № 1 към Правилника) с приложените към него документи на адрес: Козлодуй, ул. „Христо Ботев” №13, Община Козлодуй – Център за административно обслужване.
 • Допълнителна информация може да се получи всеки работен ден от 08:00 до 17:00 ч. в сградата на общинска администрация в Козлодуй, бл. СМК, ет. 1, Дирекция „Хуманитарни дейности” или на тел. 0973/85 846.
Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.


Още новини