Община Мездра обявява Процедура за избор на членове на Съвета на децата

Община Мездра обявява Процедура за избор на членове на Съвета на децата

Община Мездра обявяви процедура за избор на членове на Съвета на децата. Детското участие е един от основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето. То е свързано с правото на децата да изразяват своето мнение и да се включват в процесите на вземане на решения относно техния живот и развитие.

Правото на участие е основа за активно упражняване на всички други права от детето. Чрез участието си в обществения живот децата придобиват умения, знания и увереност, които подкрепят тяхното развитие и съдействат за достигането на пълния им потенциал.

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и на Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата.

Прилагането на Процедурата за избор на членове на Съвета на децата е разделена на три нива: общинско, регионално и национално, които са взаимосвързани. По този начин ще бъде изграден ефективен механизъм за детско участие чрез избор на деца, които да представляват гласа на техните връстници от цялата страна при създаването и прилагането на мерки и политики, свързани с младите хора. Процедурата цели подобряване на механизма за детско участие на национално ниво, чрез гарантиране на широка представителност на местно и на регионално ниво.

За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст от 13 до 16 години, включително, избрани в съответствие с Процедурата за избор. В Съвета на децата участват представители (титуляр и заместник) на всички 28 административни области в страната, четири квоти за деца от уязвими групи и една квота за представител на децата, получили международна закрила в България.

Членовете на Съвета на децата следва да отговарят на следните критерии:

  • Активност;
  • Креативност;
  • Толерантност;
  • Ангажираност към обща кауза;
  • Умение за водене на преговори и за участие в групови дискусии;
  • Ориентираност към резултати;
  • Организаторски умения;
  • Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта;
  • Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта;
  • Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа).

Желаещите да станат членове на Съвета на децата трябва да изпратят в срок до 24 май 2022 г. следните документи – Формуляр за кандидатстване и Мотивационно писмо, на адрес: гр. Мездра, ул. „Христо Ботев” №27, Център за услуги и информация на гражданите при Община Мездра или на имейл: elena_nanova@abv.bg и gasmina@abv.bg.

Процедурата за избор на членове на Съвета на децата и документите за кандидатстване – Формуляр за кандидатстване и Мотивационно писмо, могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на oбщина Мездра.

Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.


Още новини