Община Видин набира заявления за подмяна на отоплителни тела на дърва и въглища с екологични

Община Видин набира заявления за подмяна на отоплителни тела на дърва и въглища с екологични

Община Видин обави втора покана за набиране на заявления за подмяна на отоплителни уреди на дърва и въглища с екологични. От 8-и ноември (понеделник) гражданите, които желаят да подменят отплителните си уреди с алтернативни устройства, използващи като гориво електричество, палети или втечнен газ, могат да подават заявления.

Стокът за кандидатстване е 19-и ноември, като документи ще се приемат всеки ден от 8:30 до 16:00 ч. в Центъра за административно обслужване на гражданите, намиращ се в сградата на общинската администрация.

На интернет страницата на община Видин в раздел „На фокус” е публикувана пълната информация, необходима на гражданите във връзка с кандидатстването – образци на всички документи (заявление, декларации, пълномощно и други), ориентировъчна таблица, от която може да се прецени какъв е най-подходящият отоплителен уред съгласно характеристиките на съответния имат, както и поканата, насоките за кандидатстване и образец на договор, който ще е необходим на по-късен етап.

Към заявлението трябва да е приложено копие от нотариалния акт или друг документ, удостоверяващ собствеността или съсобствеността върху имота. Към момента на подаване на документи кандидатът трябва да е заплатил дължимите данъци за 2021 г. местни данъци и такси. Заявленията се подават лично или чрез упълномощено лице само в Центъра за административно обслужване в община Видин.

Ако кандидатът е подал заявлениев рамките на предходната покана и то е било одобрено, той не следва да подава документи по новия прием, защото те няма да бъдат разглеждани. По настоящата покана може да се кандидатства за подмяна на отоплителни уреди само в един имот, който е собственост или съсобственост на кандидата.

Във фоайето пред Информационния център ще има служители на Общината, които ще оказват съдействие на желаещите да кандидатстват. Ще бъде въведен пропускателен режим. Още при самото подаване на документите ще бъде направена първоначална проверка за пълнотата им. Впоследствие ще бъде извършена и подробна проверка и направени обходи на място в домакинствата. При установени пропуски гражданите ще получат възможност да ги отстранят в рамките на определен срок.

Получените заявления ще бъдат разгледани за съответствие с изикванията и ще бъде направено класиране. То ще се извърши чрез приоритизиране по показатели, съчетаващи екологични, социални, технически и икономически критерии като максималният брой от всички критерии е 30. В случай, че кандидати съберат равен брой точки, предимство в крайното класиране ще имат тези с по-голям брой точки по критерий 1. При всяко ново равенство по съответния критерий, по-високо в крайното нареждане се класира кандидатът с по-голям брой точки по следващия пореден критерий. При равенство по всички критерии, предимство ще има кандидатът с предишен входящ номер – този който първо е подал документите си.

След извършване на класирането на обявяването на резултатите ще се пристъпи и към сключването на договор с одобрените кандидати. Следващата стъпка е община Видин да проведе обществена поръчка за избор на изпълнител/и за демонтаж на старите отоплителни уреди и доставка и монтаж на новите устройства.

Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.


Още новини