Спортните клубове от Враца ще тренират безвъзмездно в общинските обекти

Спортните клубове от Враца ще тренират безвъзмездно в общинските обекти

Спортните клубове, организации и федерации от Враца ще имат възможност да тренират безвъзмездно и по часови график в спортните обекти, собственост на общината и в следващите 5 години.

Това решиха единодушно общинските съветници във Враца. Преди гласуването бе добавена още една точка към решението от председателя на Постоянната комисия по спорт, а именно:

Възлага на кмета на община Враца, в случаите, в които ползвателите по т. 2 от настоящото решение имат неразплатени задължения към 31-ви декември на съответната година на ползването, да осъществи право на задържане върху сумите, дължими на същите тези ползватели от бюджета на община Враца за следващата година, включително и по трансфера от държавния бюджет.

Предложението за предоставяне за временно безвъзмездно ползване по часови график на спортни обекти-общинска собственост е за срок от 5 години, за осъществяване на тренировъчна и състезателна дейност на подалите заявления спортни организации, вписани в регистъра за лицензираните спортни федерации и спортните клубове по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС, съгласно предложен часови график за ползване на спортните обекти и съоръжения от одобрените заявители.

Съгласно чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата, спортните обекти – общинска собственост, могат да се предоставят безвъзмездно за срок до 5 години, след решение на общинския съвет, прието с мнозинство 2/3 от общия брой на съветниците, за осъществяване на тренировъчна и състезателна дейност на спортните организации, вписани в регистъра за лицензираните спортни федерации и спортните клубове по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС, воден от министъра на младежта и спорта, както и на спортните училища, като разходите по поддръжката и експлоатацията на спортните обекти се поемат от съответните ползватели.

Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.


Още новини