Възобновиха теренните проучвания на видове и природни местообитания

Възобновиха теренните проучвания на видове и природни местообитания

Международният консорциум ДЗЗД „ЕНВИМОН” възобнови изпълнението на теренните проучвания на видове и природни местообитания в България.

Дружеството е изпълнител по проект „Извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците” по ОПОС 2014-2020 към Изпълнителната агенция по околна среда. В периода от август до месец декември 2021 г. експерти по отделните групи – безгръбначни, риби, бозайници, прилепи, растения, мъхове и типове природни местообитания извършиха теренни проучвания в над 700 места за мониторинг.

По време на проучванията са установени голяма част от целевите обекти, предмет на мониторинга, както на територията на зони от екологичната мрежа „НАТУРА 2000”, така и извън тях. Работата ще продължи и през зимния период, като ще се прилагат методики за мониторинг на някои видове бозайници.

Теренни проучвания през миналата година откриха за първи път от 50 години насам редкия грапав бегач. Еколози установиха голяма част от целевите видове безгръбначни животни в България по време на теренни проучвания.

Най-интересните открити представители са: Carabus variolosus (1  екземпляр до село Вършец), Saga pedo (2 екземпляра на резерват „Сините камъни”), Pilemia tigrina (6 екземпляра до Враца) и  Nymphalis vaualbum (13 екземпляра до село Горни Лом). Редкият бръмбар Lucanus cervus-1083 (4 екземпляра) е намерен в Маджарово на завоя на река Арда. Всички тези видове са изключително редки за фауната на България поради факта, че са с много локално разпространение. Особено грапавия бегач (Carabus variolosus), който не е откриван за последните 50 години в България.

Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.


Още новини